zuiu:

——comix:

“Giro,” by Jiro Ishikawa.

zuiu:

——comix:

Giro,” by Jiro Ishikawa.